រចនាសម្ព័ន្ធសមាគមធម្មកថិកកម្ពុជា


រចនាសម្ពន្ធសមាគមធម្មកថិកកម្ពុជា

001

ភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ប្រធានសមាគម

002

ភិក្ខុ ធម្មាលង្ការោ ចាន់ សុជន អនុប្រធានទី១

003

ភិក្ខុ មុនិបាលោ ជួន កក្កដា អនុប្រធានទី២

007

ភិក្ខុ បញ្ញាបទីបោ ប៉ូ ពិសិដ្ឋ

005

ភិក្ខុ រតនវិសុទ្ធិ ឆាត សុឆេត

008

ភិក្ខុ ជោតញ្ញាណោ វឿន សារ៉ន

006

ភិក្ខុ ភទ្ទបណ្ឌិតោ ភិន វុទ្ធី

004

ភិក្ខុ សីលសំវរោ សេក ឧត្តមបញ្ញា

009

ភិក្ខុ ចន្ទទេវោ ហែមហ៊ី

0024

ភិក្ខុ ធម្មសេនា ហាក់សៀងហៃ

0018

ភិក្ខុ ពុទ្ធបោលិតោ ឡុង ចាន់ភក្តី

0023

ភិក្ខុ សន្តិបាលោ សំ សារ៉ូន

0012

ភិក្ខុ បុណ្ណវិជ្ជោ អេង សុវណ្ណ

0011

ភិក្ខុ សីលសំវរោ ឆន សុវណ្ណដេត

0014

ភិក្ខុ ជោតិបញ្ញោ ជួន សុចិត្រា

0013

ភិក្ខុ ចិត្តប្បសាទោ ម៉ៅ កុសល

0017

ភិក្ខុ សក្យមុនីបុត្តោ ស្រ៊ិន សុខា

0016

ភិក្ខុ សង្ឃបណ្ឌិតោ ខេម វីរៈសីហា

0025

ភិក្ខុ ធម្មសិរី សែម ច័ន្ទធីរ៍

0020

ភិក្ខុ អគ្គវង្សោ សុខ ផេន

0021

ភិក្ខុ ធម្មសុវណ្ណោ ឆុំ អរិយ៉ា

0015

ភិក្ខុ ធម្មបញ្ញោ ហ៊ាម សំបាត់

0010

ភិក្ខុ រតនបញ្ញោ នុន ណារ៉ុង

0022

សាមណេរ បញ្ញាបទីបោ ស៊ឹម សុខលី

0019

ភិក្ខុ វជិរធម្មោ ហ៊ីម សេងហាក់

0026

ភិក្ខុ ជោតិកល្យាណត្ថេរោ នឹម ឈុនណូ

0029

ភិក្ខុ បញ្ញាធរោ មាស ឡោ

0028

ភិក្ខុ

0027

ភិក្ខុ

0030

ភិក្ខុ

0031

ភិក្ខុ

0032

ភិក្ខុ

0033

ភិក្ខុ ថិរប្បញ្ញោ ថន វិសាល

ភិក្ខុ  ភិក្ខុ  ភិក្ខុ
ភិក្ខុ  ភិក្ខុ  ភិក្ខុ
ភិក្ខុ  ភិក្ខុ  ភិក្ខុ
ភិក្ខុ  ភិក្ខុ  ភិក្ខុ
ភិក្ខុ  ភិក្ខុ  ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
ភិក្ខុ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
សាមណេរ
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក
ឧបាសក

76cbf9dcf89aa0012 76cbf9dcf89aa0015

បានទស្សនា: 496

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *